THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng

 

1. Họ và tên học viên: TRẦN HẢI NAM.  

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 20/11/1982.

4. Nơi sinh: huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu.

5. Quyết định trúng tuyển số: 1650/QĐ-T34-P2, ngày 26/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 60.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Viết Chỉnh.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về thẩm duyệt PCCC dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng, như: Khái niệm công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, chất lượng công tác thẩm duyệt, dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng; mục đích thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy; đặc điểm thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy; chủ thể, đối tượng, nội dung, nguyên tắc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nội dung hoạt động thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng.

- Đi sâu vào phân tích, đánh giá tình hình liên quan đến công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng;  thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa  cháy, thực trạng công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (số liệu từ năm 2014 đến tháng 6/2018). Làm rõ những ưu điểm, những tồn tại, nhược điểm, đánh giá nguyên nhân của các nhược điểm trong công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Trên cơ cở những bất cập, hạn chế, nguyên nhân và dự báo một số tình hình có liên quan, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, luận văn đưa ra được các giải pháp có tính khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, như: (1) Bổ sung các quy định làm cơ sở pháp lý cho hoàn thiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC đối với công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (2) Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; (3) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò chủ động, nòng cốt của công tác thẩm duyệt về PCCC  trong quản lý nhà nước về PCCC; (4) Nâng cao năng lực chất lượng công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; (5) Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; (6) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Bổ sung lý luận về công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu cho Phòng thẩm duyệt về PCCC, cán bộ làm công tác thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn công tác.

- Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: TRAN HAI NAM.   

2. Sex: Male.

3. Date of birth: 20 November 1982.

4. Place of birth: Muong Lay district, Lai Chau province.

5. Admission decision number: No. 1650/QĐ-T34-P2 dated September 26th, 2016 of the Rector of University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in study process: No.

7. Official thesis title: “The solution to improve the effectiveness of fire safety examination and approval toward super high-rise buildings”.

8. Major: Fire and rescue; Code: 60.86.01.13.

9. Instructor: Doctor Tran Viet Chinh

10. Thesis’s outcome summary:

Focusing on analyzing and clarifying the theoretical issues on the fire safety examination and approval toward projects for construction of super-high-rise building, such as the concept of fire safety examination and approval, quality of the work to approve, investment projects to build super-high-rise building; purpose of fire safety examination and approval; characteristics of fire safety examination and approval; subjects, objects, contents and principles of fire safety examination and approval; the contents of the fire safety examination and approval activities toward project for the construction of super-high-rise buildings.

- In-depth analyze and assesse of the situation related to the fire safety examination and approval toward investment projects on construction of super-high-rise buildings; the reality of the organizational structure, the staff working for fire safety examination and approval, the status of the fire safety examination and approval toward investment projects on construction of super-high-rise buildings of Fire and Rescue Police Department (data from 2014 to June 2018). Clarifying the advantages and disadvantages, assessing the causes of weaknesses of fire safety examination and approval in the investment projects on construction of super-high-rise buildings of Fire and Rescue Police Department.

- Due to the inadequacies, constraints, causes and forecast of some related issues, the guiding points, objectives of thesis is providing solutions which feasible to carry out in order to improve efficiency the quality of the work of fire safety examination and approval in the investment projects on construction of super-high-rise buildings of Fire and Rescue Police Department to meet the practical requirements of work, such as: 1) Suppling the regulations as a legal basis in order to improve and complete the standards and codes for fire safety examination and approval activities of Fire and Rescue Police Department toward super high rise building project; (2) Strengthening the organization and enhancing the quality of personnel in charge of fire safety examination and approval; (3) Strengthening leadership, directing, promoting the active role of fire safety examination and approval in state management on fire protection; (4) Improving the quality of fire safety examination and approval; (5) Developing and implementing regulations on coordination in fire safety examination and approval; (6) Strengthening the fire safety examination and approval toward investment projects on building super-high rise buildings.

11. Applicability:

- To supplement the theory on fire safety examination and approval toward investment projects on building super-high rise buildings and measures to raise the efficiency of the fire safety examination and approval toward investment projects for super-high rise buildings construction project Fire and Rescue Police Department.

- Thesis could be used as reference materials for Inspection Division and its staff to study and apply to their work.

- The thesis also can be used as reference materials for student University of Fire Fighting and Prevention.

 

Các tin khác:

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội. Thẩm định giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp PCCC - CNCH THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 7 THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng, siêu cao tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lấy lời khai trong điều tra vụ cháy của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: : Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội Một số điểm mới quan trọng trong Luật Công an nhân dân 2018

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 93 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website