Kế hoạch Tổ chức kiểm tra tiếng Anh trình độ Sơ cấp bậc 2 (A2) Khóa D34 đào tạo đại học PCCC và CNCH

 

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-T34-TT4 ngày 18/8/2014 về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Kế hoạch số 832/KH-T34-BM6 ngày 09/10/2014 về nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh hệ đại học; căn cứ tiến độ học tập tiếng Anh đầu vào đối với học viên Khóa D34. Để học viên có đủ điều kiện tham gia thi hết học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo chính khóa, Trường Đại học PCCC xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tiếng Anh trình độ Sơ cấp bậc 2 (A2 khung Châu Âu) đối với học viên Khóa D34 như sau:

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.                 Đối tượng dự kiểm tra

- Học viên Khóa D34 đã hoàn thành chương trình tiếng Anh trình độ Sơ cấp bậc 2 do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức;

- Đóng góp đầy đủ học phí và lệ phí kiểm tra theo quy định.

2.                 Nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra

- Nội dung, thời gian kiểm tra

Nội dung: Học viên dự kiểm tra tiếng Anh phải thực hiện kiểm tra 03 kỹ năng gồm: Viết, đọc hiểu, nghe hiểu;

Thời gian: 90 phút (Từ 19h00’ đến 20h30’ thứ 5 ngày 09/5/2019);

- Địa điểm: Các phòng học tại tầng 5 và 7 – Nhà 7 tầng (Cơ sở 1).

3. Kinh phí tổ chức kiểm tra

Kinh phí tổ chức kiểm tra do học viên tham gia đóng góp theo quy định: Mỗi học viên đóng 150.000đ. Nộp theo lớp học chính khóa về Trung tâm chậm nhất là ngày 07/5/2019 (qua đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa – Kế toán Trung tâm, ĐT: 093.678.2345).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập hội đồng kiểm tra

Giao Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (TT4) căn cứ Quyết định số 903/QĐ-T34-TT4 ngày 18/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC thành lập Hội đồng và các ban thuộc hội đồng.

2. Phân công phối hợp thực hiện

- Phòng 9 dự thảo quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ kiểm tra trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Trung tâm 4 chủ trì phối hợp với giáo viên Bộ môn 6 tổ chức biên soạn đề kiểm tra, chấm kiểm tra;

- Bộ môn 6 cử 03 giáo viên, Phòng 1 cử 01 cán bộ, Phòng 3 cử 02 cán bộ, Phòng 9 cử 01 cán bộ tham gia coi kiểm tra.

- Phòng 5 chuẩn bị 05 hội trường tại tầng 5 và tầng 7 - Nhà học tập 7 tầng, đảm bảo mỗi học viên ngồi 1 bàn theo quy định;

- Phòng 3 tạo điều kiện cho học viên dự kiểm tra theo kế hoạch.

Nhận được kế hoạch này, các đơn vị lập danh sách cử cán bộ tham gia các ban thuộc Hội đồng kiểm tra gửi đồng chí Ngô Ngọc Thắng - cán bộ TT4 chậm nhất trong ngày 07/5/2019 để tập hợp. TT4 có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kiểm tra theo đúng Kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị liên quan (để t/h);

- Các lớp học viên khóa D34;

- Lưu: VT, TT4.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đại tá, TS Phạm Văn Năm

 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 72 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website