THÔNG TIN LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà Nội.

 

 

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN HOÀNG THÀNH    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/12/1979

4. Nơi sinh: Hà nội

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số         /QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13           

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Ngô Văn Xiêm - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà nội. Đồng thời, Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà nội của lực lượng Cảnh sát PCCC CNCH Công an huyện Thường tín nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Thường tín đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Thường tín nắm vững cơ sở pháp lý và các vấn đề lý luận cơ bản công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà nội theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Từ đó áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC của lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Thường tín đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà nội trong tình hình hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở tôn giáo  của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: NGUYEN HOÀNG THÀNH                         2. Gender: Male

3. Date of birth: December 14nd, 1979

4. Place of birth: Ha noi city

5. Admission decision number:          /QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: Non

7. Name of dissertation: State management on fire prevention and fighting for religious facilities in Thuong Tin district, Ha noi city.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Associate professor Ngo Van Xiem, University of Fire Fighting and Prevention

10. Summary of the thesis result:

The dissertation research clarifies the basic theoretical issues of state management on fire prevention and fighting (FPF) for religious facilities in Thuong tin district, Ha noi city. At the same time, the thesis assesses the status of the state management on fire prevention and fighting for religious facilities in Thuong tin district of the Fire Prevention and Fighting Police force and Police Public Security forces of Thuong tin district in order to draw advantages, limitations, existence and causes of existence, limitations. Since then, forecasting the situation and solutions to improve the effectiveness of the state management on fire prevention and fighting of the Fire Prevention and Fighting Police Force and the Public Security Police of Thuong tin district for religious facilities in Thuong tin district, Ha noi city.

11. Capacity of practical application

Through the research results, the thesis topic helps the Fire Protection Police and Public Security Forces of Thuong tin district to master the legal basis and basic theoretical issues about the state management on fire prevention and fighting religious facilities in Thuong tin district according to the functions and tasks of the Fire Prevention and Fighting Police force and ARCH. Since then, applying measures to overcome shortcomings, gradually raising the effectiveness of the state management on fire prevention and fighting of the Fire Prevention and Fighting Police and Public Security Police of Thuong tin district to religious facilities in the Thuong tin district, Ha noi city in the current situation.

12. Further research directions: State management on fire prevention and fighting for religious facilities of the Fire Prevention and Rescue Police force.

13. Thesis-related publications:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác:

THÔNG TIN LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với Khu Kinh tế Vũng Áng Tỉnh Hà Tĩnh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các chung cư cao tầng trên địa bàn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: : Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành” THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 35 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website