Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong Đảng bộ trường Đại học PCCC

Chi bộ là đơn vị tổ chức của Đảng, trực tiếp gắn bó với quần chúng nhân dân, có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng kịp thời phản ánh lên cấp trên, đóng góp vào hoàn chỉnh các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Chi bộ còn là nơi trực tiếp giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, phát triển đảng viên mới; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên và tiến hành công tác vận động quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng”, Người cũng chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng mạnh là do chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.

Sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu của chi bộ, là khâu đầu tiên tạo sự thống nhất về nhận thức, là tiền đề cho các hoạt động tiếp theo của một công việc, một thời gian… Đồng thời, (SHCB) cũng là khâu hoạt động cuối cùng để đánh giá kết quả, những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của chi bộ trong việc thực hiện một công việc, một thời gian nào đó.

(SHCB) còn là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị. (SHCB) có vai trò to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên và của chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Qua (SHCB), trình độ mọi mặt của từng đảng viên được nâng lên, từng đảng viên được trưởng thành.

(SHCB) có tác dụng to lớn, nhằm kiên định lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, giáo dục lý tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. (SHCB) có tác dụng không ngừng giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục mọi chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ, chi bộ. Đồng thời, (SHCB) cũng có tác dụng kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

(SHCB) được thực hiện ở ba hình thức: Sinh hoạt lãnh đạo; sinh hoạt học tập; sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Toàn bộ sinh hoạt chi bộ được thực hiện thông qua bảy chế độ: Đại hội, Hội nghị, Học tập, Kiểm tra, Tự phê bình và phê bình, Ngày Đảng, Báo cáo. Các hình thức sinh hoạt phải được duy trì đúng chế độ, đi vào nền nếp thường xuyên trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Khi cần thiết có thể (SHCB) bất thường.

(SHCB) cần được diễn ra đầy đủ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy được tính dân chủ trong (SHCB); chú trọng nhiều hơn đến nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tránh được sự nhàm chán. Trong (SHCB) cần đảm bảo: tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Chất lượng (SHCB) có tác dụng to lớn đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Chất lượng (SHCB) quyết định sức sống, sự tồn tại của chi bộ với tư cách là những “tế bào” của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để chi bộ và các đảng viên đều tốt thì một trong những biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là không ngừng nâng cao chất lượng (SHCB) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy, ngày 30/3/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng (SHCB). Theo đó, các cấp ủy và đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ.

Đảng bộ Trường Đại học PCCC có 03 Đảng bộ cơ sở và 21 Chi bộ cơ sở chưa kể các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Chính bởi lẽ đó, mỗi Cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. Nội dung (SHCB) phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; để mọi đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. (SHCB) phải kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các chi bộ trực thuộc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng.

Trong (SHCB) phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo.

Ngày 2/3/2012, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về hướng dẫn nội dung (SHCB). Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các chi bộ trong tất cả loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng (SHCB)  phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các kỳ sinh hoạt, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên...

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thời gian qua đa số các chi bộ của Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; các chi bộ đã chú trọng nhiều hơn đến nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tránh được sự nhàm chán. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong sinh hoạt chi bộ của một số chi bộ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Nhầm lẫn giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn; một số ít đảng viên ý thức tham gia sinh hoạt chi bộ còn thấp; nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ qua loa, đại khái.  Do vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Đảng trong Đảng bộ trường Đại học PCCC hiện nay, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, thiết nghĩ các chi bộ cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

 - Một là: Duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức và duy trì nền nếp (SHCB) nhằm đề cao trách nhiệm của chi ủy, của đảng viên đối với (SHCB); nhờ đó, đảng viên sẽ chủ động sắp xếp công việc và tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao trong tháng trước để báo cáo trước chi bộ. Cấp ủy và đảng viên chủ động về nội dung và có sự chuẩn bị ý kiến phát biểu trước chi bộ trong buổi sinh hoạt.

 -Hai là: Chọn nội dung (SHCB) đúng, thời gian sắp xếp từng nội dung hợp lý. Phát huy được trí tuệ của tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Nội dung (SHCB) phải gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.

 -Ba là: Chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức (SHCB). Để chuẩn bị chu đáo nội dung cần có sự phân công chuẩn bị nội dung; chi ủy họp bàn trước khi đưa ra chi bộ; dự kiến những tình huống có thể xảy ra để chủ động có biện pháp, cách thức giải quyết thấu đáo. Trường hợp bí thư chi bộ không phải là cấp trưởng các đơn vị thì đồng chí Bí thư nên tranh thủ ý kiến của trưởng đơn vị trước, sau đó họp chi uỷ để thống nhất nội dung sinh hoạt. Vào sinh hoạt, Bí thư (hoặc Phó Bí thư được phân công) điều khiển một cách linh hoạt theo chương trình đã định.

  Bốn là: Nâng cao chất lượng điều hành (SHCB). Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải có tác phong cởi mở, dân chủ, khéo gợi mở và biết tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình trong sinh hoạt Đảng; có kiến thức công tác Đảng; bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên; tổng hợp ngắn gọn và kết luận vấn đề một cách công tâm, khách quan.

Năm là: Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt của đảng viên, đảng viên phải thể hiện tính gương mẫu, tiên phong, tham gia sinh hoạt đúng giờ, đầy đủ; mạnh dạn phê bình và tự phê bình gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay" gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Sáu là:Tăng cường sự tham gia, giám sát của Đảng ủy cơ sở. Tăng cường sự chỉ đạo và kiểm tra của cấp ủy cấp trên; qua đó nắm chắc tình hình hoạt động của các chi bộ, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng (SHCB).

Tóm lại (SHCB) là một trong những hình thức hoạt động, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố chi bộ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần làm cho Đảng ta vững mạnh.

Tạ Chí Công – (P6) 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 85 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website