Chức năng

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (ĐH PCCC) thuộc Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền cho Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trường ĐH PCCC theo chức năng:

Trường ĐH PCCC có trách nhiệm đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy trình độ đại học và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu khoa học về phòng cháy, chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Quy mô đào tạo: 3000 học viên.

Nhiệm vụ

Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn về phòng cháy và chữa cháy; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy trong Công an, các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội theo quy chế văn bằng của Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ trưởng ban hành mục tiêu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy cho từng bậc học, hệ học và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Bộ ban hành.

Trực tiếp biên soạn và phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đơn vị có liên quan biên soạn, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các loại giáo trình và tài liệu phục vụ dạy học; Tổng kết kinh nghiệm về các mặt công tác giảng dạy, học tập và công tác quản lý của trường; Hoàn thiện mục tiêu, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn quá trình đạo tạo của trường với xã hội và thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tổ chức tuyển sinh, quyết định điểm chuẩn tuyển sinh, chiêu sinh theo phân cấp của Bộ, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học viên theo quy định. Điều động học viên ra trường theo chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổ chức thực hiện các chế độ, điều lệnh, điều lệ quy định của Bộ trưởng; Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh đã được quy định; Nghiên cứu đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định công nhận giáo viên kiêm chức của nhà trường; Mời chuyên gia, cán bộ khoa học ngoài ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ của Trường; Cử giáo viên của trường giảng dạy các môn học về phòng cháy, chữa cháy cho các trường trong và ngoài ngành Công an nhân dân.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học giáo dục, khoa học - kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy vào công tác giảng dạy, học tập. Tham gia chữa cháy khi được Bộ Bộ Công an trưng dụng.

Quản lý tư liệu giáo khoa và tổ chức thông tin khoa học nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Thực hiện các mặt công tác hậu cần, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên.

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường do Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND giao.

Online users

Online 42 users

 Visitors 

Liên kết website