Tư vấn tuyển sinh

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 70/2019/NĐ-Cp ngày 23/8/2019 của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.