Chức năng
 Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo đối với các bậc, hệ học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và của Nhà trường.
 
Nhiệm vụ
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị giảng dạy tổ chức xây dựng, bổ sung cập nhật ngân hàng câu hỏi thi phục vụ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; đề xuất ban hành quy trình xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng và nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới trong đánh giá chất lượng ngân hàng câu hỏi; trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giảng dạy làm đề thi, tổ chức chấm thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp bậc trung cấp và các kỳ thi khác thuộc đánh giá chất lượng đào tạo do Bộ Công an và Hiệu trưởng giao; Tổ chức chấm thẩm định bài thi, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án khi có yêu cầu; Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát các khâu của công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp đối với tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường.
 
Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các mô hình quản lý chất lượng; xây dựng quy trình, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn; tổ chức đánh giá tổng thể về chất lượng đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; xây dựng quy trình, giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng; tổ chức xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu, các minh chứng phục vụ các mặt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.
 
Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đảm bảo các điều kiện thực hiện chuẩn đầu ra; chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Nhà trường định kỳ khảo sát, đánh giá kết quả công tác của học viên sau khi tốt nghiệp; tổ chức thẩm định, kiểm tra giám sát việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.