Nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân

Văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với các mặt công tác công an, nhất là góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

 

Có thể hiểu văn hóa ứng xử của lực lượng CAND được xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam; quan điểm của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản; tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách, đạo đức người Công an cách mạng “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Văn hóa ứng xử của lực lượng CAND giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với các mặt công tác công an, nhất là góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thực hiện ứng xử có văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND với các lực lượng xã hội khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, làm cho nhân dân “hiểu Công an, yêu Công an và giúp đỡ Công an”.  Mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói hay thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an chính là thước đo để nhân dân đánh giá về trình độ văn hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cách mạng cũng như uy tín của lực lượng CAND nói chung.

Chính vì vậy, thực hiện văn hóa ứng xử trong công tác Công an đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp cho mỗi người cán bộ, chiến sỹ hoàn thiện bản thân theo các giá trị chuẩn mực “Chân – Thiện – Mỹ”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao mà còn góp phần làm cho hình ảnh của lực lượng đẹp hơn, gần gũi hơn trong lòng nhân dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh nhân văn, thân thiện.

Để nâng cao văn hóa ứng xử của lực lượng CAND trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ Công an; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Thông qua đó nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng lối sống văn hóa, nhân văn, phong cách ứng xử giản dị, tinh tế, khéo léo theo tấm gương của Bác Hồ, tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Hai là, lãnh đạo các cấp trong CAND cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sỹ. Đưa nội dung văn hóa ứng xử lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị, kết hợp với các hoạt động giáo dục truyền thống như: tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, các hoạt động về nguồn, báo công, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, viết báo cáo chuyên về văn hóa ứng xử, hình tượng người chiến sỹ Công an, đề xuất, hiến kế để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh… từ đó nâng cao văn hóa ứng xử trong cán bộ, chiến sỹ.

Ba là, các đơn vị chức năng trong CAND cần tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sỹ tại mỗi đơn vị theo các tiêu chí văn hóa, bộ quy tắc ứng xử trong CAND, đơn vị văn hóa kiểu mẫu để mỗi đơn vị thực sự là nơi bồi dưỡng nhân cách, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND tại mỗi đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nhằm xây dựng “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND”, gắn với xây dựng người chiến sỹ “Văn hóa – kỷ cương – trách nhiệm”; chú trọng đề cao tính nêu gương của Đảng viên.

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác dạy CAND, lấy đó làm thước đo, kim chỉ nam cho mọi hành động. Mỗi cá nhân phải luôn có ý thức điều chỉnh hành vi ứng xử chuẩn mực đối với từng mối quan hệ cụ thể, đặc biệt là ứng xử với các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, phải nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh với các hành vi sai trái, các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh nền văn hóa, đạo đức xã hội Việt Nam đang có những biến đổi sâu sắc về nhiều mặt do sự tác động nhiều chiều của tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của thế giới và trong nước.

Việc xây dựng và nâng cao văn hóa ứng xử trong lực lượng CAND là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cán bộ, chiến sỹ CAND cần tiếp tục học tập, trau dồi, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an “bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân./.

Thành Công (P10)

 

 

 

Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên Trường Đại học PCCC
Trường Đại học PCCC đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh