Trường Đại học PCCC đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, ứng xử của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên đã vận dụng có kết quả những nội dung của Chỉ thị vào bài giảng, giờ thực hành, các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thêm sức lan tỏa trong cuộc sống, góp phần hình thành lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào là học viên trường CAND, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”.

 

 

Để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến nhận thức trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học PCCC tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân, theo đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào khác trong Công an nhân dân; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và những điểm mới trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng cán bộ, chi bộ, đơn vị và các tổ chức quần chúng.

Ba là, thực hiện tốt quy chế nêu gương, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc “làm theo” Bác, “nói đi đôi với làm”, gương mẫu, đi đầu trong công việc; đổi mới tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tự phê bình và phê bình…; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, “việc tử tế” trong cán bộ, giảng viên, học viên; tổ chức giao lưu, gặp mặt, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tích cực tham gia các hoạt động với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Quốc Giáp (P10)

 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày 19/5
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên Trường Đại học PCCC
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới