Nhiều ý kiến tâm huyết với Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là một số ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự Đại hội.

– Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế: Xứng danh đơn vị anh hùng, là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục An ninh kinh tế (ANKT) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Đảng ủy Cục ANKT đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên lĩnh vực bảo đảm ANKT, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

 

Nổi bật là, với vai trò là thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Cục ANKT đã chủ động nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan đến An ninh quốc gia, ANKT và các giải pháp trong đàm phán ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, góp phần mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ. Cục đã chủ động triển khai các biện pháp xác minh, đấu tranh các vụ án lớn, đi đầu trong việc chú trọng thu hồi tài sản, khắc phục, phòng ngừa hậu quả thiệt hại, bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đảng ủy Cục luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhanh chóng ổn định tổ chức và tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động. CBCS Cục ANKT luôn giữ vững phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xứng danh đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, xứng đáng là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANKT.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ Cục ANKT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm ANKT, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” thực hiện trong nhiệm kỳ tới là tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm ANKT; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ trong Cục và hệ lực lượng ANKT toàn quốc; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, đảng viên bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân giao phó.

– Trung tướng Phạm Quốc Cương, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ): Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CSCĐ quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ VIII đã đề ra.

 

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

 

Nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương giải pháp về công tác vũ trang, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo; tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, tham nhũng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong các lĩnh vực môi trường, buôn lậu, công nghệ cao; phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp…

Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đột phá trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ chú trọng hơn trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, con người có kỷ cương, kỷ luật; nội bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu 100% số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm Ðiều lệ Ðảng; 100% cấp ủy được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Ðảng.

Đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức phương pháp huấn luyện và huấn luyện thuần thục các dạng phương án sát với nhiệm vụ và từng loại địa hình; chú trọng xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại từ năm 2025 theo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Luật CSCĐ, triển khai Trung đoàn Không quân CAND…

– Trung tướng Lê Minh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD: Quán triệt tư tưởng nhân văn trong quản lý, giáo dục cải tạo người lầm lỗi.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

 

Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD.

 

Lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Công tác giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, trại viên, học sinh đã có nhiều đổi mới, tỷ lệ phạm nhân, trại viên, học sinh cải tạo kém giảm sâu theo từng năm.

Đảng ủy Cục đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐUCA, ngày 01/8/2019 về “Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh trong tình hình mới”; chỉ đạo ban hành Chương trình khung giáo dục phạm nhân; tiêu chí đánh giá Đội (Tổ) phạm nhân an toàn, văn hóa. Chú trọng công tác xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, xếp loại thi đua trong phạm nhân, trại viên, học sinh…

Tiếp tục quán triệt tư tưởng nhân văn trong quản lý, giáo dục cải tạo người lầm lỗi, cấp uỷ, lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hoá tư tưởng “pháp trị” gắn với “đức trị”; “trừng trị” đi đôi với “giáo hoá”, từ đó đã góp phần ổn định tư tưởng, giúp họ yên tâm lao động, học tập cải tạo tiến bộ.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với phạm nhân, trại viên, học sinh đảm bảo chặt chẽ, khách quan, nghiêm minh đúng quy định.

Công tác xét, đề nghị đặc xá, tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho trại viên, học sinh, xét đề nghị chấm dứt thời hạn chấp hành cho học sinh được thực hiện đúng quy định của pháp luật, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Môi trường giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần của phạm nhân, trại viên, học sinh tiếp tục được cải thiện; trật tự, kỷ cương được đảm bảo; các biểu hiện bè phái được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường tại các trại giam, sơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng ngày càng khang trang, sạch sẽ, phục vụ tốt cho công tác giáo dục, cảm hóa các đối tượng giam giữ, quản lý.

Điểm mới trong nhiệm kỳ vừa qua là đã tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là một chế định mới, lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự.

Qua 6 đợt xét, đã đề nghị và được cấp có thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho gần 6.000 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Qua đó tạo thêm động lực, niềm tin, cơ hội để phạm nhân thi đua lao động, cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng, được dư luận Nhân dân đồng tình, đánh giá cao về chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta.

– Thiếu tướng Lê Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần: Nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, quản trị, phục vụ công tác, chiến đấu toàn lực lượng CAND

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cục Hậu cần đã đánh giá toàn diện lại các mặt công tác hậu cần trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời dự báo tình hình trong nhiệm kỳ tới nhằm đặt ra những  yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác hậu cần, quản trị của toàn lực lượng CAND, nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt từ các cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Hậu cần để tổ chức triển khai có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và Nhân dân giao phó.

 

Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần.

 

Với những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong Cục tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ Cục Hậu cần đã đề ra, bảo đảm hậu cần, quản trị trong tình hình mới, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Theo đó, Đảng ủy Cục Hậu cần sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCS, đảng viên, công nhân viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu hàng đầu; tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định về cơ chế, quy chế, quy trình trong công tác hậu cần quản trị cơ quan Bộ và chuẩn hóa từng khâu công tác, bảo đảm chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả;

Đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ, coi trọng bảo đảm đời sống, sức khỏe CBCS CAND; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp, tránh chồng chéo, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác này theo hướng nâng cao chất lượng toàn diện cả về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức…phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đại tá Phạm Thị Lan Anh,  Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an: Phát triển mạng lưới y tế CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định mục tiêu: “Tăng cường nâng cao năng lực quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn đối với hệ thống mạng lưới y tế CAND; nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác y tế, đảm bảo quân số khỏe nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu cho từng lực lượng, trong mọi tình huống; tăng cường và củng cố mạng lưới y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe thống nhất trong toàn hệ thống, nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng bệnh, khám chữa bệnh; nâng cao y đức đảm bảo cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được chăm sóc sức khỏe tốt nhất và hưởng lợi các dịch vụ y tế công nghệ cao”.

 

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế.

 

Đảng bộ Cục Y tế đã hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng kết quả thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao.

Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về y tế. Đã kịp thời cụ thể hóa những quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và những hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế vào Y tế lực lượng CAND.

Đặc biệt, Cục Y tế đã tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành 2 Chỉ thị, 5 Thông tư để lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế trong toàn lực lượng, đặc biệt, đã tham mưu với Bộ trưởng ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030.

Ngày 6/10 vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể Phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030 và tổ giúp việc thực hiện Đề án đã tổ chức họp phiên đầu tiên, đánh dấu một bước phát triển mới trong y tế CAND.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục xác định tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế trong CAND là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đã đề ra.

Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống y tế trong CAND hiện đại, tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, ưu tiên phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu.

Phát triển nguồn nhân lực y tế CAND và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe CBCS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới; đảm bảo chăm sóc y tế cho các đối tượng tạm giam, tạm giữ, thi hành án do Bộ Công an quản lý và tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển mạng lưới y tế dự phòng; kế thừa và phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế…

– Đại tá Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế: Nhận diện sớm hành vi sai phạm để phòng ngừa, ngăn chặn.

Với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Đảng uỷ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) luôn xác định 2 trụ cột trong công tác này là phòng ngừa và đấu tranh để chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

 

Đại tá Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy,

Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế.

 

Trong đó, công tác phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài để kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên liên quan đến tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để đề xuất và triển khai các giải pháp phù hợp; phát hiện sơ hở, thiếu sót trong chính sách và công tác quản lý nhà nước để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục không để tội phạm lợi dụng hoạt động; chú trọng việc nhận diện sớm hành vi sai phạm để phòng ngừa, ngăn chặn không để thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và mất mát cán bộ do sai phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị xác định nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm là quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Với quan điểm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, xử lý và “đánh” 1 vụ để răn đe, ngăn chặn không để xảy ra vụ khác, Đảng uỷ Cục CSKT đã chỉ đạo làm rõ sai phạm liên quan đến gói thầu tại CDC, đã ngăn chặn các sai phạm ở địa phương khác, ngăn chặn thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với các lĩnh vực trọng điểm về phát triển kinh tế, đơn vị cũng chọn để “đánh” 1 vụ có tính lan tỏa, tác động tích cực đến hoạt động kinh tế. Điển hình như sau khi đơn vị triệt phá 2 đường dây buôn lậu đường cát tại An Giang, giá đường cát trong nước đã tăng 10% trở lại đúng với giá thị trường… góp phần bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước.

Chúng tôi luôn xác định trong cuộc đấu tranh với bất kỳ loại tội phạm nào cũng đều có những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có những đặc thù riêng khi đối tượng là người có trình độ, kiến thức, hiểu biết về pháp luật, kiến thức kinh tế…; cùng với đó là hệ thống văn bản pháp luật của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, còn những bất cập dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau; tội phạm lợi dụng thanh tựu khoa học, công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội hay đối phó với cơ quan chức năng; công tác hợp tác quốc tế trong các vụ án liên quan đến yếu tố nước ngoài còn hạn chế (như xác minh hành vi chuyển giá, gửi giá ở nước ngoài…), gây khó khăn trong quá trình xác minh, điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, đi vào từng vụ án, vụ việc cụ thể đều có những khó khăn, vướng mắc đặc thù riêng, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo các cấp,  nỗ lực quyết tâm của điều tra viên, cán bộ trực tiếp thụ lý, sự kiên trì và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp mới có thể đem lại sự thành công trong quá trình điều tra.

Thời gian tới, nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thời gian tới rất nặng nề, Cục CSKT đã xác định tiếp tục đổi mới chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp, tăng cường hợp tác quốc tế, gắn với xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế bản lĩnh, tinh nhuệ, hiện đại với tiêu chí“Vững về chính trị, pháp luật; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; thông thạo về kiến thức quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngữ; nghiêm về kỷ cương, kỷ luật; đẹp về đạo đức, tác phong” đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Côg an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

– Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Bí thư Đảng ủy Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ: Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác hồ sơ

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, luôn tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các đơn vị chức năng, đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra…

 

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Bí thư Đảng ủy

Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

 

Tại Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 -2025 vừa qua, chúng tôi đã thảo luận, rút ra những kinh nghiệm và xác định phương hướng trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo chỉ huy. Đảm bảo đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề qua đó kế thừa những ưu điểm, khắc phụ những nhược điểm của các quy định công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát trước đây để tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành hệ thống các văn bản thống nhất chỉ đạo công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng hợp nhất hai hệ thống văn bản của An ninh và Cảnh sát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện song song hai chế độ công tác hồ sơ ở cơ quan Bộ, tránh trùng dẫm, chồng chéo khi tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác hồ sơ. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dự án mà lãnh đạo Bộ giao. Rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở dữ liệu, phần mềm; thực trạng thông tin, tài liệu lưu trữ tại cơ quan hồ sơ các cấp để tham mưu đề xuất Bộ đầu tư các trang thiết bị khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có; xây dựng các phần mềm ứng dụng chuẩn hoá thông tin trong cơ sở dữ liệu, tăng cường khả năng quản lý, lưu trữ, khai thác cung cấp thông tin nghiệp vụ, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, tận dụng tối đa những trang thiết bị, cơ sở dữ liêu hiện có, chống lãng phí, đáp ứng tốt yêu cầu phòng chống tội phạm.

Theo Báo CAND online

 

Hà Nội: Vụ cháy nổ ở Mỹ Đình không ảnh hưởng đến Đại lễ.
Hà Nội: Cháy nổ lớn ở cửa hàng quần áo
TPHCM: Cháy tiệm bánh, gần 20 công nhân “suýt” gặp nạn.