THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1. Họ và tên học viên: TRẦN VĂN KHẢ.    2. Giới tính: Nam.
 2. Ngày sinh: 26/12/1991.
 3. Nơi sinh: Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định.
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2, ngày 13/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 6. Tên đề tài luận văn: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 7. Ngành: PCCC và CNCH; Mã số: 8.86.01.13.
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Như Định – Trưởng Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC và CNCH – Đại học PCCC.
 9. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn nghiên cứu, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC; vai trò, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC. Từ đó, xây dựng khái niệm về hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC, nhấn mạnh vai trò, đối tượng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC; Nội dung, phương pháp tiến hành hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Luận văn đã phân tích và đánh giá khái quát tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC cho sinh viên. Trên cơ sở đó, luận văn đi sâu khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC cho sinh viên các trường đại học của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội trong 4 năm (2016-6/2020). Cụ thể: Luận văn đã nghiên cứu: thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC cho sinh viên thủ đô; nội dung, hình thức tuyên truyền và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tuyên tuyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC cho sinh viên; ngoài ra còn một số điều kiện đảm bảo khác như: kinh phí, phương tiện, chế độ chính sách. Từ đó, luận văn đã đưa ra nhận xét về những kết quả đã đạt được; đi sâu phân tích những thiếu sót, hạn chế và nguyên nhân của thiếu sót, hạn chế trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế thủ đô trong thời gian tới cũng như dự báo tình hình cháy, thiệt hại do cháy trong những năm tiếp theo , luận văn đã xây dựng năm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội như sau: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng cho sinh viên; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình, cập nhật nội dung tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên; Đổi mới, vận dụng kết hợp các hình thức, phương tiện kỹ thuật tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên; Hướng dẫn lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, giáo viên tự tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.
 10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp và những nghiên cứu trong luận văn có thể sử dụng làm cơ sở để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho sinh viên. Đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học viên trường Đại học PCCC.
 11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
TT TÊN NĂM VAI TRÒ NƠI CÔNG BỐ
1 Tuyên truyền kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 2020 Tác giả Tạp chí PCCC

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : TRAN VAN KHA 2. Sex: Male.
 2. Date of birth: 26/12/1991.
 3. Place of birth: Hoang Nam Town, Nghia Hung District, Nam Dinh Province.
 4. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2. Dated: 13/9/2018.
 5. Changes in academic process: None
 6. Official thesis title: Propagandize knowledge and skills on fire prevention and fighting for students in universities in Hanoi city.
 7. Major: Fire prevention, fighting and Rescue 9. Code: 8.86.01.13.
 8. Supervisors: Doctor Dang Nhu Dinh – The Head of Faculty of Automation and Technical equipment of Fire fighting & Prevention.
 9. Summary of the findings of the thesis:

The thesis addresses the following basic contents:The thesis has researched, analyzed and clarified theoretical issues on the concept of fire safety education activities, the dissemination of knowledge and skills on fire prevention and fighting; the role, content, formality, and method of these activities. Then, building the concept of fire safety education activities, popularizing knowledge and skills on FPF, emphasizing the role and object of these activities, disseminating knowledge and skills on FPF; the content and methods of propagating and disseminating knowledge and skills on FPF of Fire Police Force.The thesis has analyzed and generally evaluated the situation and characteristics related to propaganda activities, popularizing knowledge and skills on FPF for students. On that basis, the thesis surveyed and assessed the reality of propaganda activities and dissemination of knowledge and skills on FPF for university students of the Fire Police Forces – Hanoi Police Department for 4 years (2016-6 / 2020). Specifically, the thesis studied the current status of the system of legal documents and guiding documents on propaganda and dissemination of knowledge and skills on FPF for students in the capital; contents, formalities of propaganda and the coordination among agencies and organizations in propagating and disseminating knowledge and skills of FPF for students; There are also a number of other conditions such as funding, facilities, policies. Since then, the thesis has made comments on the achieved results; deeply analyze the shortcomings, limitations and causes of the shortcomings, limitations in propaganda activities and dissemination of knowledge and skills on FPF for university students in Hanoi city.On the basis of the economic development orientation of the capital in the coming time as well as the forecast of the fire situation and the fire damage in the coming years, the thesis has given five solutions to improve the efficiency of fire safety education activities and the dissemination of knowledge and skills on FPF for university students in Hanoi as follows: Improve the legal basis for propaganda and dissemination of knowledge and skills to students; consolidate the organization and improve the capacity of the officers who are in charge of propaganda; develop programs, update the content of documents for educating and disseminating knowledge, skills of fire prevention and fighting for students; Renovating, applying a combination of forms and means of propaganda techniques, popularizing knowledge, skills on fire prevention and fighting for students; Guiding the Fire Police Force and teachers to organize fire safety education activities by themselves.

10.Practical applicability, if any: The solutions and research results in the thesis can be used as a basis to improve the quality of the propaganda and the dissemination of knowledge on fire safety to students. It can also be used as a reference for teachers and students at the University of Fire Prevention and Fighting.

11.Further research directions, if any: …………………………………………………………………

12.Thesis-related publications: …………………………………………………………………………..

Number Name Year Role Place
1 Propagandize knowledge and skills on fire prevention and fighting for students in universities in Hanoi city. 2020 Author Journal of Fire

 

                                                                                    Date: 28/12/2020

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: TRAN VAN KHA

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các kho, bãi hàng hóa, vật tư trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.