THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 1. Họ và tên học viên: ĐOÀN QUỐC HẢI 2. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 30/09/2021
 3. Nơi sinh: Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1622/QĐ-T34-P2 Ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
 6. Tên đề tài luận văn: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 7. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Như Định, Trưởng Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Trường đại học PCCC.
 9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Chương 1 luận văn đã nghiên cứu làm rõ một số khái niệm cơ bản về, tuyên truyền và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC cho các siêu thị, trung tâm thương mại, đồng thời cũng đã trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC cho các siêu thị, trung tâm thương mại như: Mục đích, vị trí, vai trò, cơ sở pháp lý của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC; nội dung, hình thức tuyên truyền về PCCC. Đặc biệt trong chương này luận văn đã nghiên cứu làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và trách nhiệm của các chủ thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chủ cơ sở, nhân viên, lực lượng PCCC cơ sở trong các siêu thị, trung tâm thương mại.

Trong Chương 2 của luận văn đã nghiên cứu về đặc điểm tình hình phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền PCCC và CNCH; thống kê số liệu các vụ cháy trên địa bàn thành tỉnh Đồng Nai trong những năm trở lại đây; phân tích nguyên nhân xảy ra cháy trong thời gian qua; đánh giá sự nguy hiểm cháy, nổ tại các siêu thị, trung tâm thương mại cũng như các nguyên nhân có thể gây ra cháy, nổ tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Đánh giá thực trạng và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc tổ chức, thực hiện công tác tuyên truyền PCCC. Từ đó đưa ra ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và các nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót của việc thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Từ những ưu điểm, tồn tại và thực trạng về công tác tuyên truyền nêu trên, trong luận văn tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền như: Hoàn thiện cơ sở pháp lý; hoàn thiện và xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng; đổi mới các hình thức tuyên truyền; nâng cao năng lực, xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với trạng thái bình thường mới khi phải sống chung với Covid-19; đầu tư và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền có liên quan trong công tác tuyên truyền về PCCC tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các giải pháp của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác tuyên truyền kiến thức về PCCC cho các siêu thị, trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy và chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở, nhân viên bán hàng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở giúp họ làm tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC tại nơi mình làm việc và kinh doanh.

Kết quả của luận văn có thể giúp cho những cá nhân đang làm việc và mua sắm tại siêu thị, trung tâm thương mại tự trang bị kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho bản thân góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền PCCC&CNCH, giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản nếu có cháy xảy ra.

Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy trong trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name :DOAN QUOC HAI 2. Sex: Male
 2. Date of birth: 30/09/1991
 3. Place of birth: Xuan Loc distric, Dong Nai province
 4. Admission decision number: 1622/QĐ-T34-P2Dated:05/09/2019
 5. Changes in academic process:
 6. Official thesis title: The Propaganda on Fire fighting and prevention for the Firefighter force at supermarkets and commercial centers in Dong Nai province.
 7. Major: Fire fighting and preventionand rescue 9. Code: 8.86.01.13
 8. Supervisors: Doctor. Dang Nhu Dinh, Head of automatics and technical fire fighting and prevention department.
 9. Summary of the findings of the thesis:

Chapter 1 of the topic studied the general awareness of the propaganda and legal basis, knowledge and skills of fire fighting and prevention for the markets, commercial central, and also asses some basic theory about propaganda, legal basis, knowledge and skills of the fire fighting and prevention for the market, commercial central like: Purpose, position, role, legal foundation of the propaganda, legal awareness of fire fighting and prevention; about the forms and content of fire fighting and prevention. Especially in this chapter, the thesis shows the factors that can affect to the pratice of propaganda, legal awareness, knowledge and skills of fire fighting and prevention is the force of Fire fighters, owners, employees, fire fighting and prevention forces of the supermarket and commercial central.

In the Chapter 2 of the thesis, it studied about the development situation of the supermarket, commercial central in Dong Nai Province, review the situation of propaganda of fire fighting and prevention and rescue, review the data of fire accident in the area off Dong Nai province in the past few year; analyze the cause of the fire in the recent time; asssess the danger of the fire and explosion in super markets, commercial centrals and also other cause of fire and explosion in super markets, commercial centrals. Assess on the collaboration between organization, authorized unit on organizing, executing the propaganda of firefigting and prevention. From that, take out the achieved result, shortcomings, limitations and the causes of those limitation on propaganda of fire fighting and prevention and explosion in supermarkets, commercial centrals in Dong Nai Province.

From the achieved result, the shortcomings and the situation of the propaganda, in the thesis, the author showed the solution to improve the propaganda such as: Fine tune the legal basis; finish and build suitable propaganda content to the objects; change the means of propaganda, improve the capability of the propaganda forces; apply IT to adapt to the New normal when living with Covid-19, invest and exploit effectively the facilities and means, improve the collaboration between the authorized unit in connect with the propaganda of fire figting and prevention in super markets, commercial centrals.

 1. Practical applicability, if any:

The solution of the thesis can be use to be the reference in the propaganding the knowledge of fire figting and prevention for the supermarkets, commercial centrals in the provinces, cities to raise the awareness, equip the knowledge, skills of fire fighting and prevention for the leaders of the units, shop employees, the grassroot fire fighting and prevention forces to help them do the best of fire figting and prevention in where they work and do the business. The result of the thesis can help the individual working and shoping in the supermarkets, shopping central equip themselves the knowledge of fire fighting and prevention, add in to the propaganda process about fire figting and prevention and rescue, reduce the damage of human and assets if there is a fire happens. Thesis can be use to be the material to research, teaching in the Univesity of Fire Fighting and Prevention.

 1. Further research directions, if any:
 2. Thesis-related publications:

Date: ……………………

Signature: …………………

   Full name: Doan Quoc Hai

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Viêng Chăn.
Nghiên cứu sinh Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ tại Học viện Phòng cháy chữa cháy quốc gia Liên bang Nga
Thẩm định giáo trình: “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANTT và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH” dùng cho đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành PCCC&CNCH