Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 08/9/2022 tại Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Vũ Huy Thông – Bí thư Đảng ủy Cơ sở 3, các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia, khu vực 2 trình bày nội dung tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghe  báo cáo viên là đồng chí Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia, khu vực 2 truyền đạt về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời, Hội nghị còn nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của. Sau đó, thay mặt Đảng ủy đồng chí Thượng tá Vũ Huy Thông, Bí thư Đảng ủy Cơ sở 3 đã trình bày báo cáo kết quả công tác đảng năm học 2021 – 2022 và phương hướng công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của Đảng bộ về các mặt công tác: Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác Giáo dục đào tạo, khảo thí và thư viện; công tác Quản lý và giáo dục học viên; công tác chính trị, chính sách, cán bộ; công tác Hậu cần…

 

Đồng chí Thượng tá Vũ Huy Thông phát biểu tại Hội nghị.

 

Trong năm học qua, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đã bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, học viên triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Trên từng lĩnh vực công tác Đảng ủy đã họp và ban hành Nghị quyết, kế hoạch để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc một cách kịp thời. Đảng ủy đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí lãnh đạo, từng đảng ủy viên nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của nhà trường; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Toàn thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất cùng thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đảng ủy Cơ sở 3 đã coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chỉ thị của Ngành, của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên và học viên trong Đảng bộ, đồng thời tổ chức triển khai nhiều cuộc thi đua, hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND và nhà trường. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Bùi Đức Thịnh – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2022.

 

Dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đại diện các đồng chí trong cấp ủy chi bộ các đơn vị trong Đảng bộ cũng đã đóng góp ý kiến và tham gia trình bày tham luận với các chủ đề thiết thực, đưa ra các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng trên các mặt công tác như: Vai trò của Cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện; Công tác xây dựng và phát triển đảng trong chi bộ; Tìm hiểu những điểm mới trong Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng ca hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất,…

 

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu rõ phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng của Đảng ủy trong thời gian tới gồm một số nội dung quan trọng như:

Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Đảng ủy trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2022-2023; Nghị quyết Đảng ủy Cơ sở 3 về lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2021-2022; Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2022-2023 của Đảng bộ Cơ sở 3; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Cơ sở 3;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố mối đoàn kết, thống nhất, hợp tác trong nội bộ đơn vị; tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ Cơ sở 3; đẩy mạnh công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Cơ sở 3; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo các chi bộ tực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ đạo xây dựng và hướng dẫn các chi bộ thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Cơ sở 3.

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc tự kiểm tra. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tập trung rà soát việc thực hiện cam kết tu tưỡng, rèn luyện, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm cá nhân của các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị. Phát động phong trào thi đua lập thành tích tiến tới chào mừng kỷ niệm 10 năm đào tạo tại cơ sở 3, Trường Đại học PCCC (13/11/2013-13/11/2023); tham gia và thực hiện tốt vai trò Khối Trưởng khối thi đua 14.

Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục mở rộng các đối tượng, loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo theo khả năng của Cơ sở 3, đáp ứng nhu cầu của Công an các đơn vị địa phương phía nam. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng giảng dạy gắn với đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, giáo dục học viên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, văn hóa học đường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh trong học viên. Nâng cao ý thức chấp hành tự giác, tự quản trong khối học viên; nâng cao trách nhiệm của GVCN, trực ban QLHV trong quản lý, giáo dục học viên. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt trong học viên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân của trường trong quản lý, giáo dục học viên.

Tham mưu xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Cơ sở 3 đáp ứng quy mô, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo trước mắt và lâu dài.

Quan tâm chăm lo điều kiện làm việc, đời sống, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và học viên theo chế độ chính sách của Nhà nước và Bộ Công an. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan; phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh…, trong trường và khu vực xung quanh nơi trường đóng quân.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện công trình, phần việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học./.

Xuân Dũng – Khánh Ngọc (Phòng Chính trị – Cơ sở 3)

Trường Đại học PCCC tổ chức cam kết thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.
Lễ khai trương Trung tâm Huấn luyện thực hành và lễ khai giảng khóa K36.
Tổ chức hoạt động đầu khóa sinh viên khóa D29