dhpccc

ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PCCC

Đối với cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực PCCC theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Họ*:
Tên*:
Ngày sinh*:
(Tháng/Ngày/Năm):
Giới tính*: Nam Nữ
Số CMND/CCCD*:
Đơn vị công tác*:
Quê quán*:
Đăng ký khóa học*:
(Có thể chọn nhiều khóa học đồng thời)
Cá nhân hành nghề chỉ huy thi công về PCCC (21 ngày)
Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC (15 ngày)
Cá nhân hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC (19 ngày)
Cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC (35 ngày)
Chọn 1 địa điểm học*: Hà Nội TP HCM
Địện thoại *:
Email *:
(Để đăng nhập và sửa thông tin ĐK)
Mật khẩu đăng nhập *:
(Để đăng nhập và sửa thông tin ĐK)
Mã hình ảnh*:

Minh: 0888 583 114