Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba

Thực hiện Hướng dẫn số 35/HLGVN ngày 20/02/2020 của Hội Luật gia Việt Nam và Hướng dẫn số 03/CHLGBCA ngày 17/3/2020 của Chi hội Luật gia Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba; Tổ Hội Luật gia Trường Đại học PCCC hưởng ứng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam trên các nội dung sau:

Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác của Hội Luật gia Việt Nam như: Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới;

Hai là, triển khai đến các Hội viên Tổ Hội Luật gia Trường Đại học PCCC Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XIII; Chương trình hành động số 350/CTr-HLGVN ngày 25/10/2019 của Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Ba là, tiếp tục tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam trong 65 năm qua, trong đó chú trọng những đóng góp của Hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 05 năm (2015-2020) từ sau Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ hai đến nay; quá trình phát triển và những đóng góp của Chi hội Luật gia Bộ Công an vào sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam;

Bốn là, tuyên truyền và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội và những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình hiện nay, Tổ Hội Luật gia Trường Đại học PCCC tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như Tổ chức tuyên truyền thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các cuộc hợp của đơn vị; phối hợp với Tạp chí PC&CC, Đoàn Thanh niên… đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về quá trình xây dựng, phát triển của Hội Luật gia Việt Nam trong 65 năm qua, về quá trình phát triển và đóng góp của Chi hội Luật gia Bộ Công an trong công tác Hội…

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt và nhân rộng trong toàn tổ Hội./.

TS. Hoàng Ngọc Hải – Tổ Hội Luật gia Đại học PCCC

 

 

 

 

Hà Nội: Cháy ngôi nhà 3 tầng gần Hồ Tây
Thừa Thiên – Huế: Xe Dylan bốc cháy trên đường, cụ ông bỏ chạy.
TP HCM: Cháy rụi công ty bật lửa gas, thiệt hại 20 tỷ đồng.